Toto „Prohlášení o zpracování osobních údajů“ bylo zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“); dále byly zohledněny další právní předpisy např. zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Správce osobních údajů

EDGE CAPITAL s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 08223874, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 315060 (dále jen „správce“). Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Tento dokument se vztahuje na veškeré aktivity/procesy zpracování osobních údajů, které provádíme v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Zpracování osobních údajů se provádí s osobními údaji klientů, potenciálních klientů a návštěvníků webových stránek správce.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů[1] správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak (např. z obchodního registru či jiného obdobného registru, viz další informace v bodě III.) a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (dotazník na webových stránkách, dotazník v písemné podobě, smlouva v písemné podobě, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • z registru, který je veřejně dostupný např. Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES); informace ze statistického RES ČSÚ; registr spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky; Živnostenský rejstřík atp.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • další nezbytné osobní údaje (např. číslo účtu se jménem, příjmením klienta, vč. bankovního spojení) a další vyžadované informace a osobní údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec výše uvedených právních předpisů zpracovávané pouze a jenom v rámci uděleného konkrétního souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Každý klient Prohlášení o zpracování osobních údajů správci podepisuje.

V. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
 • plnění právních předpisů, které se na činnost správce vztahují,
 • jednání o smluvním vztahu,
 • plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • ochrana práv správce a jeho oprávněných zájmů, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Účel zpracování osobních údajů stanovuje správce.

 

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce v souladu s právními předpisy, které jsou specifikovány na str. 1 tohoto dokumentu. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce má s těmito subjekty (třetími stranami) uzavřen smluvní vztah, který se týká zpracování osobních údajů klientů.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a právních závazků. Je třeba poznamenat, že náš obchodní vztah je trvalým závazkem, který je uzavírán na neurčitou dobu. Klient může tento smluvní vztah ukončit v souladu s příslušnými ustanoveními smluvní dokumentace.

Pokud se údaje již nevyžadují pro plnění smluvních nebo právních závazků, jsou tyto údaje pravidelně vymazány, pokud jejich dočasné další zpracování není nezbytné pro následující účely, např. plnění obchodních a daňových povinností: Lhůty pro uchování a dokumentaci mohou být až do 10-ti let, anebo zachování důkazů v zákonné promlčecí lhůtě. Obvyklou praxí je uchování dokumentů po dobu 3 let.

VIII. Poučení subjektu údajů & příklad zpracování osobních údajů klientů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy uvedenými na str. 1 tohoto dokumentu:

 • Zpracování osobních údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a). Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. používání e-mailové adresy pro reklamní účely). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat info@edgecapital.cz.
 • Zpracování osobních údajů probíhá a je zcela nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b);
 • Zpracování osobních údajů probíhá na základě splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c). Zpracování údajů je prováděno za účelem poskytnutí finančních služeb ze strany správce, které se poskytují v souladu se smluvním vztahem mezi správcem a klientem nebo vychází z jednání a jsou vyžádány klientem. Další informace k účelu zpracování mohou být nalezeny v odpovídajících částech smluvní dokumentace a dalších smluvních podmínkách.[2] Musíme plnit další právní požadavky např. plnit AML zákon[3], ZISIF, ZPKT a plnit regulatorní doporučení (informaci pro klienty uvádíme na webu naší společnosti (www.edgecapital.cz ).
 • Zpracování osobních údajů probíhá a je zcela nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e).
 • Zpracování je osobních údajů probíhá a je zcela nezbytné pro účely oprávněných zájmů, v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. f). V případě nutnosti zpracováváme osobní údaje nad rámec smluvního vztahu za účelem ochrany oprávněného zájmu LYNX B. V. nebo třetích stran.

Součástí tohoto poučení klienta je:

Konkrétní názorný příklad zpracování osobních údajů klientů:

 • Nezbytné kroky k identifikování a ověření např. politicky exponovaných osob, a dále
 • nezbytné prověření z důvodu prevence praní peněz a prevence financování terorismu, např. kontrola klienta, dožadování informací a dokumentů,
 • správce musí také provést posouzení a vyhodnocení všech informací, dokumentů a požadavků klientů, které se týkají investičního nástroje, investiční služby,
 • správce také může vůči klientům uplatňovat své právní nároky,
 • správce musí zajistit technické a organizační opatření nezbytné k IT/ICT bezpečnosti,
 • správce musí zajistit funkčnost procesů zpracování osobních údajů a také provést nezbytné kroky v rámci prevence a vyšetřování trestných činů,
 • správce musí zajistit opatření pro plnění právních povinností, kontrolních postupů aj.

Cookies

Cookies znamená ve své podstatě označení pro krátké textové soubory, které jsou obvykle vytvářeny příslušným webovým serverem a jsou postupně ukládány do počítačů, laptopů, a jiných mobilních zařízeních uživatelů internetu; cookies se ukládají prostřednictvím jednotlivých uživatelem navštívených internetovým prohlížečů (např. Mozilla Firefox aj.) do uživatelského komunikačního zařízení. Pokud opětovně navštívíte naši webovou stránku, která uložila soubor cookie do vašeho komunikačního zařízení, budete námi rozpoznán.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze a jenom v Evropské unii a nejsou předávány mimo Evropskou unii.

Práva subjektů údajů (dle GDPR)

 • Máte právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR.
 • Máte právo na opravu podle čl. 16 GDPR.
 • Máte právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR.
 • Máte právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
 • Máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Dále existuje vaše právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu na ochranu údajů[4].
 • Máte právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování podle čl. 22 GDPR: nevyužíváme.

V rámci našeho smluvního vztahu správci musíte osobní údaje, které jsou nezbytné – viz bod VIII. Poučení subjektu údajů & příklad zpracování osobních údajů klientů. Pokud nám neposkytnete potřebné informace, dokumenty, osobní údaje nezbytné k potřebným vyhodnocením, litujeme, ale nemůžeme zahájit nebo pokračovat ve smluvním vztahu, a poskytovat vám své služby.

Svým podpisem tohoto dokumentu vyjadřujete a udělujete správci souhlas ke zpracování osobních údajů. Prohlašujete také, že v případě aktualizace vašich osobních údajů budete správce bezodkladně kontaktovat a informovat (např. poskytnete aktuální kopii dokladu totožnosti).

V Praze dne …………………                Podpis klienta ………………………………

                                                                             jméno a příjmení

[1] Subjekt údajů znamená „klient“ (např. spotřebitel, retailový klient, investor, zmocněnec atp.).

[2] Účel zpracování osobních údajů vychází primárně z daného smluvního vztahu mezi správcem a klientem.

[3] Viz např.: AML memorandum – EDGE CAPITAL

[4] Máte právo podat stížnost příslušnému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz , web: www.uoou.cz

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít